Rekrutacja

Okres rekrutacji Uczestników projektu- 01.08.2018r.- 31.01.2019r.

Do projektu zapraszamy:

kobiety i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące gminy poniżej progu defaworyzacji z podregionu radomskiego, płockiego powiatu: m.Radom, radomskiego, płockiego województwa mazowieckiego:

osoby bierne zawodowe lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej
  • osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym

w szczególności:

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby korzystające z PO PŻ
  • kobiety

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 78 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym (51K/27M) z gmin poniżej progu defaworyzacji z podregionu radomskiego, płockiego województwa mazowieckiego

DOKUMENTY DO POBRANIA